Shopping dag i fysiske butikker

Der findes en række online butikker der holder black friday som tidligere nævnt og i den forbindelse vil vi her også prøve, at skitsere op
præcist hvilken offline butikker der også benytter lejligheden til at give gode tilbud på shopping dagen.

Black friday i butikker er noget som er kommet til indenfor de seneste par år og du kan benytte vores website til, at sikre dig et overblik over
netop hvilken lokale butikker der giver tilbud.
Vi har tidligere nævnt, at, der har været en række indkøbscentre der har været rigtig aktive på shopping dagen og det er også vores forventning, at det vil være ligeså i løbet af 2015 når der bliver Black friday igen.

Hvorfor handle offline ? Det kan være relevant, da man nemt kan researche tilbud forud for dagen og derudover er kampen let at kæmpe da det ofte vil ende ud i “kø-tilbuds” tilstande og når man handler online er det noget andet hvor man desværre kæmper imod andre der kan have problemer i forhold til tekniske udfordringer.

Vi anbefaler, at man dækker sig ind både via offline fysiske butikker samt overvejer, at være klar online eventuelt via en medbragt iPad tablet eller iPhone mobiltelefon.

Er der tilbud til alle ? Det er faktisk et af de spørgsmål som ofte er udestående når man sidder tilbage efter en Black friday hos en fysisk retailer, da der selvfølgelig er en række kunder man har sikret en god kundeoplevelse for og derudover vil der måske være en række der desværre sidder tilbage med en mindre god oplevelse. Du skal som forbruger sikre dig, at du før shopping dagen har et godt overblik over om du realt sparer penge og hvad din klare målsætning er, da man alternativt vil blive revet med af shopping hypen.